Algemene Voorwaarden

Afrika Centrale hanteert een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot boekingen van workshops, optredens, catering en evenementen. Deze vind je in onderstaande punten.
Wij vinden het erg belangrijk dat je deze leest!
Daarnaast gelden een aantal Aanvullende Algemene Voorwaarden die algemeen in gebruik zijn binnen de dienstverlening. Deze staan er onder en zijn een stuk uitgebreider (en grenzen ons inziens aan ‘Amerikaanse praktijken’, maar blijken toch van belang).

Algemene voorwaarden:

Contract – aanbetaling – factuur – betalingstermijn – annulering

1.             Een boeking is bindend zodra de Opdrachtgever mondeling, telefonisch of via app, sms of mail toegezegd heeft. Ook indien er nog geen contract verstuurd en/of getekend is.

2.             Het door Afrika Centrale verstuurde contract wordt ondertekend door de persoon die verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de betaling, en wordt binnen drie werkdagen geretourneerd.

3.             Gelijktijdig met het contract wordt ook de factuur gestuurd, tenzij anders afgesproken.

4.             De Opdrachtgever houdt zich aan het door Afrika Centrale op de factuur en in het contract gestelde betalingstermijn. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan dient dat vóóraf kenbaar gemaakt te worden.

5.             Bij overschrijding van dit betalingstermijn hanteren wij de richtlijnen van de Wet Incassokosten.

6.            Bij boekingen boven een bedrag van € 1500,- wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Deze aanbetaling dient de Opdrachtgever te voldoen vóór datum van optreden / workshop / evenement.

7.             Annuleringskosten voor de Opdrachtgever: Tot twee weken voor datum 25%, van twee weken tot 5 werkdagen voor datum 50%. Daarna 100%.

Optredens – workshops

8.           Bij de prijsberekening/offerte van de workshops en optredens van Afrika Centrale wordt er vanuit gegaan dat de workshopleiders of artiesten maximaal een uur van tevoren aanwezig zijn. Mocht het voor de Opdrachtgever van belang zijn dat de workshopleiders/artiesten eerder aanwezig zijn ivm vroege opbouw of briefing, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden, zodat daarmee met het opstellen van de offerte rekening gehouden kan worden.

9.           Uitstel van aanvang van workshops op locatie (op verzoek van de Opdrachtgever) mogelijk tot maximaal 15 minuten, en van optredens op locatie tot maximaal 20 minuten. Bij langer uitstel kan de opdrachtgever kiezen uit een bijbetaling (naar redelijkheid) of inkorting van geplande workshop of optreden. Dit in overleg met Afrika Centrale en/of de workshopleiders/artiesten.

10.          Uitstel van aanvang (op verzoek van de Opdrachtgever, of door te laat komen van de deelnemers/gasten) van workshops op locatie van  Afrika Centrale, gaat doorgaans van de workshop-tijd af, ivm beschikbaarheid van de docent en/of de studio.

11.         Als werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers van  Afrika Centrale in redelijkheid gewenste faciliteiten. Te denken valt aan: een af te sluiten kleedkamer met drankjes en broodjes voor artiesten voor/na het optreden, tafels en stoelen voor schilderworkshops, stoelen voor deelnemers/-sters aan percussieworkshops, etc…

12.         Er mogen enkel in overleg met Afrika Centrale beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden door de Opdrachtgever of zijn/haar gasten. Deze opnamen mogen alleen gepubliceerd worden op Social Media, drukwerk, Nieuwsbrief of websites, met vermelding van www.afrikacentrale.nl

13.         Bij percussie- en dansworkshops en -optredens op locatie dient de Opdrachtgever rekening te houden met  geluidsoverlast voor aangrenzende vertrekken en de omgeving. Mochten workshop of optreden onverhoopt moeten stoppen vanwege klachten (m.b.t. geluidsoverlast) uit de omgeving, of door verordening van de politie, dan draagt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid, en zal, óók in geval van voortijdige afronding van workshop of optreden, het afgesproken factuurbedrag volledig aan Afrika Centrale betalen. Als de Opdrachtgever deze workshops/optredens wil boeken op een locatie die niet van henzelf is (café, restaurant, partycentrum, congrescentrum, etc.), dan dient vóóraf toestemming voor het maken van live (percussie)muziek gevraagd te worden aan de eigenaars/beheerders van de locatie, en/of de eventueel benodigde vergunningen aangevraagd worden.

14.         Als het een optreden betreft waarbij de dansers/danseressen ook vuurspuwen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de eventueel benodigde vergunningen en verzekeringen bij de opdrachtgever of locatie.

15.         Opdrachtgever zorgt, indien van toepassing, zelf voor afdracht aan BUMA STEMRA en SENA voor optredens en workshops.

16.         Bij de creatieve workshops (schilderen, maskers, sieraden, steen bewerken, beeldbouwen, henna painting, etc.) nemen Afrika Centrale en de workshopleiders/-sters geen enkele verantwoordelijkheid voor bevuiling of beschadiging van kleding, schoeisel, inventaris of locatie.

17.          Bij workshops op scholen is de betreffende school verantwoordelijk voor vernieling, beschadiging of ontvreemding  van materialen, gereedschap en instrumenten, door haar leerlingen. Vergoeding van de schade zal door de school via na-facturering betaald worden.

18.        Bij workshops op scholen zal iedere docent van Afrika Centrale actief (!) ondersteund worden door een (vak)docent van de school zelf, met als taakverdeling: docent Afrika Centrale voor het vakinhoudelijk deel, docent van school voor ‘orde houden’.

19.         Afrika Centrale en de workshopleiders/-sters zijn niet verantwoordelijk voor tijdens de workshops, lessen of  interactieve optredens opgelopen blessures of het ontstaan of verergeren van fysieke en/of mentale klachten. Vanzelfsprekend geven de workshopleiders/-sters waar nodig advies om klachten te voorkomen.

20.         Afrika Centrale is niet verantwoordelijk voor het onverhoopt optreden van een allergische reactie op de henna die ze gebruikt tijdens of na het aanbrengen van Hanna Tattoo’s door onze hennapainters (op feesten of festivals), of tijdens workshops Henna Tribal Tattoo Painting.
Sinds 2008 gebruikt de Afrika Centrale kant-en-klare Pakistaanse henna-cones met oranje henna (dus NIET met zwarte ‘henna’ met gevaarlijke chemicaliën).
In al die jaren dat we deze henna gebruiken bij honderden volwassenen en kinderen is er slechts éénmaal een allergische reactie opgetreden.
Voor zowel volwassenen als kinderen is het een volledig vrijwillige keuze om de henna wel of niet op de huid aan te (laten) brengen.
Ook op scholen, waar kinderen soms verplicht zijn deel te nemen aan de workshops, staat het de kinderen vrij de henna wel of niet op hun huid te gebruiken. Er kan altijd op papier gewerkt worden aan ontwerpen.

21.         Afrika Centrale raadt mensen met gevoelige oren aan om oordoppen te gebruiken bij percussieworkshops.

Aanvullende Algemene Voorwaarden:

artikel 1.            Algemeen

1.             Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Afrika Centrale, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3.             Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.             Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.             Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.             Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.             Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2             Offertes en aanbiedingen

1  Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2  Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3         Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

15.          De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

16.          Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

17.          Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.          Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. (te denken valt aan: een af te sluiten kleedkamer met drankjes en broodjes voor artiesten voor/na het optreden, tafels en stoelen voor schilderworkshops, stoelen voor deelnemers/-sters aan percussieworkshops, etc…)

19.          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

20.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd

21.          Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.             Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.             Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3.             Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.             Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.             Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.             Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.             In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5            Overmacht

1.             Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.             Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.             Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6            Betaling en incassokosten

1.             Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

2.             Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% van het factuurbedrag per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.             Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.             De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.             Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7            Aansprakelijkheid

1.             Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.             Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.             De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.             Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.             Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.             De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 8            Vrijwaring

1.             Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9            Intellectuele eigendom

1.             Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 10            Toepasselijk recht en geschillen

1.             Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.             De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.